Terms of Use | D2L
IE Not suppported

Sorry, but Internet Explorer is no longer supported.

For the best D2L.com experience, it's important to use a modern browser.

To view the D2L.com website, please download another browser such as Google Chrome or Mozilla Firefox.

Gebruiksvoorwaarden Op D2L.Com

Let op: Als u door uw organisatie toegang hebt gekregen tot het Brightspace® -platform, zijn deze voorwaarden niet van toepassing op uw gebruik van Brightspace®. Neem contact op met uw organisatie over gebruiksvoorwaarden die eventueel van toepassing zijn.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze lijst met websites (“de Site”) die worden beheerd door D2L Corporation (“D2L®”) en die informatie verstrekken over D2L®, haar producten, diensten en mogelijkheden die ze biedt (“de Service”). Door deze Site te openen en te gebruiken, gaat u akkoord met alle voorwaarden die hierin zijn uiteengezet (“Gebruiksvoorwaarden”). Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke gebieden van deze Site of op bepaalde inhoud of transacties worden ook op bepaalde delen van de Site geplaatst en zijn, samen met deze Gebruiksvoorwaarden, van toepassing op uw gebruik van deze gebieden, inhoud of transacties. Deze Gebruiksvoorwaarden worden, samen met de toepasselijke aanvullende voorwaarden, deze
“Overeenkomst” genoemd.

D2L® behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Uw gebruik van de Site na een dergelijke wijziging houdt in dat u ermee akkoord gaat dat u gebonden bent aan de gewijzigde Overeenkomst en dat u deze zult volgen. Hieronder staat vermeld op welke datum deze Gebruiksvoorwaarden voor het laatst zijn herzien.

Gebruik van de Site

U mag de Service, de Site en de informatie, teksten, afbeeldingen en/of andere werken die u op de Site ziet, hoort of anderszins ervaart (afzonderlijk of gezamenlijk de “Inhoud”) uitsluitend gebruiken voor uw niet-commerciële, persoonlijke doeleinden en/of voor potentiële klanten van D2L® om meer te weten te komen over D2L®-producten en -diensten. Er worden geen rechten, aanspraken of belangen in enige Inhoud aan u overgedragen, ongeacht of dit het gevolg is van het downloaden van dergelijke Inhoud of anderszins. D2L® behoudt zich het volledige eigendomsrecht en de volledige intellectuele eigendomsrechten voor op alle Inhoud. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst, mag u Inhoud die is verkregen van de Site of de Service niet gebruiken, wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden of er ander werk uit afleiden, behalve voor zover uitdrukkelijk is toegestaan door de Gebruiksvoorwaarden.

Auteursrecht

De Site en de Inhoud worden beschermd door Amerikaanse, Canadese en/of buitenlandse auteursrechtwetten en zijn eigendom van D2L® of haar partners, gelieerde ondernemingen, bijdragers of derde partijen. De auteursrechten op de Inhoud zijn eigendom van D2L® of andere copyrighthouders die hun gebruik op de Site hebben geautoriseerd. U mag Inhoud alleen downloaden en opnieuw afdrukken voor niet-commercieel, niet-openbaar, persoonlijk gebruik. (Als u op deze Site surft als werknemer of lid van een bedrijf of organisatie, mag u Inhoud alleen downloaden en opnieuw afdrukken voor educatieve of andere niet-commerciële doeleinden binnen uw bedrijf of organisatie, tenzij anders is toegestaan door D2L®, bijvoorbeeld in bepaalde gebieden van de Site met wachtwoordbeperkingen). Het is u niet toegestaan afbeeldingen of andere Inhoud op de Site te manipuleren of te wijzigen zonder specifieke toestemming van D2L® of de eigenaar van het auteursrecht.

Handelsmerken

Het is u verboden de merken of logo’s die op de Site voorkomen te gebruiken zonder toestemming van de eigenaar van het handelsmerk, behalve voor zover wordt toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Ga naar www.D2L.com/legal/trademarks/ voor een lijst met D2L®-handelsmerken.

Koppelingen naar websites van derden

Koppelingen op de Site naar websites of informatie van derden worden uitsluitend verstrekt als een service voor u. Als u deze koppelingen gebruikt, verlaat u de Site. Dergelijke koppelingen vormen of impliceren geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door D2L® van de derde partij, de website van de derde partij of de daarin vervatte informatie. D2L® is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke websites. D2L® is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke websites of de inhoud daarvan. Als u de koppelingen naar de websites van gelieerde ondernemingen of serviceproviders van D2L® gebruikt, verlaat u de Site en bent u onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid dat van toepassing is op deze websites.

Koppeling naar deze Site

Als u een koppeling naar de Site wilt maken, raden we u aan rechtstreeks verbinding te maken met de startpagina. U mag niet rechtstreeks verbinding maken met een activum op deze Site. U mag de startpagina of andere pagina’s van deze Site niet spiegelen of inlijsten op een andere website of webpagina.

Bestanden downloaden

D2L® kan en zal niet garanderen dat bestanden die via de Site kunnen worden gedownload, vrij zijn van infecties door softwarevirussen of andere schadelijke computercode, bestanden of programma’s.

Software

D2L® kan en zal niet garanderen dat bestanden die via de Site kunnen worden gedownload, vrij zijn van infecties door softwarevirussen of andere schadelijke computercode, bestanden of programma’s.

Afwijzing van garanties

D2L® GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, VERKLARINGEN OF GOEDKEURINGEN MET BETREKKING TOT DE SITE, DE SERVICE OF DE INHOUD. D2L® WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN NIET-INBREUK, MET BETREKKING TOT DE SITE, DE SERVICE, DE INHOUD EN PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VIA DE SITE WORDEN GELEVERD OF MOETEN WORDEN GELEVERD. D2L® GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES DIE WORDEN UITGEVOERD DOOR DE SITE OF DE SERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZIJN, OF DAT DEFECTEN IN DE SITE OF DE SERVICE WORDEN GECORRIGEERD. D2L® BIEDT GEEN GARANTIES WAT BETREFT DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD, OF DAT FOUTEN IN DE INHOUD WORDEN GECORRIGEERD. DE SITE, DE SERVICE EN DE INHOUD WORDEN IN DE HUIDIGE STAAT (‘AS IS’) EN ZOALS BESCHIKBAAR (‘AS AVAILABLE’) GELEVERD.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL IS D2L® AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE, MORELE OF ANDERE INDIRECTE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT (I) HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM DE SITE, DE SERVICE OF DE INHOUD TE GEBRUIKEN, (II) TRANSACTIES DIE VIA DE SITE WORDEN GELEVERD OF DOOR DE SITE WORDEN GEFACILITEERD; (III) CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT FOUTEN, WEGLATINGEN OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN OP DE SITE, IN DE SERVICE EN/OF DE INHOUD, (IV) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW VERZENDINGEN OF GEGEVENS, OF (V) ENIGE ANDERE ZAAK MET BETREKKING TOT DE SITE, DE SERVICE OF DE INHOUD, ZELFS ALS D2L® OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ALS U ONTEVREDEN BENT MET DE SITE, DE SERVICE, DE INHOUD OF MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALMOGELIJKHEID MET HET GEBRUIK VAN DE SITE TE STOPPEN.
IN HET GEVAL DAT DE WETGEVING DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAT, ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING. IN DERGELIJKE GEBEURTENISSEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN D2L® BEPERKT EN WORDEN GARANTIES UITGESLOTEN TOT HET MINIMAAL TOEGESTANE BEDRAG DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN. D2L® BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR AANSPRAKELIJKHEID TE WEIGEREN BUITEN DE JURISDICTIES WAARIN ZIJ AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GEHOUDEN.

Schadeloosstelling

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw gedrag op de Site. U stemt ermee in dat D2L®, haar moederbedrijven, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, joint ventures, zakenpartners, licentiegevers, werknemers, agenten en andere externe informatieverstrekkers voor de Service te vrijwaren van, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle claims, verliezen, uitgaven, schade en kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, incidentele, morele en indirecte schade en gevolgschade) en redelijke advocatenkosten die het gevolg zijn van of voortvloeien uit uw gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van de Site, de Service of de Inhoud, of enige schending door u van deze Overeenkomst.

Privacybeleid

Zie het Privacybeleid van D2L®.

Gebruikersgedrag

U gaat ermee akkoord de Site alleen voor wettige doeleinden te gebruiken. U gaat ermee akkoord geen actie te ondernemen die de veiligheid van de Site in gevaar kan brengen, de Site ontoegankelijk kan maken voor anderen of anderszins schade aan de Site of de Inhoud kan veroorzaken. U gaat ermee akkoord niets aan de Inhoud toe te voegen en de Inhoud niet te verwijderen of anderszins te wijzigen, of te proberen toegang te krijgen tot Inhoud die niet voor u is bedoeld. U gaat ermee akkoord de Site niet te gebruiken op een manier die de rechten van derden zou kunnen belemmeren.

Door de gebruiker verstrekte informatie

D2L® wil geen beschermde, vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u ontvangen via de Site. U gaat ermee akkoord dat alle materialen, informatie of gegevens die u naar ons verzendt of op de Site plaatst, worden beschouwd als niet-geclassificeerd, niet-vertrouwelijk en niet-bedrijfseigen. Als u informatie of materiaal aan de Site verstrekt of op de Site plaatst, garandeert u ons dat u het wettelijke recht hebt om dergelijk materiaal te plaatsen en dat dit geen wetten of rechten van een persoon of entiteit schendt. Door materiaal op de Site te plaatsen, geeft u D2L® het royaltyvrije, onherroepelijke, eeuwigdurende, wereldwijde recht op het gebruiken, distribueren, weergeven en maken van afgeleide werken van dit materiaal, in alle media, op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder enige beperking of verantwoordelijkheid jegens u. Als u informatie of materialen uploadt die beschermd, vertrouwelijk en/of eigendomsrechtelijk beschermd zijn, moet u deze zelf verwijderen. Als u de informatie niet zelf kunt verwijderen, moet u Incidents@D2L.com om hulp vragen bij het verwijderen van de informatie, zodat deze niet meer zichtbaar is op de Site.

Wachtwoordbeveiliging

Als u zich registreert om D2L®-lid te worden, bent u verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van uw lidmaatschaps- en wachtwoordgegevens en voor het beperken van de toegang tot uw computer. U gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw lidmaatschapsidentificatie en wachtwoord.

Algemene bepalingen

VOLLEDIGE OVEREENKOMST/GEEN VERKLARING VAN AFSTAND

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst. Geen enkele verklaring van afstand door D2L® van schending of verzuim uit hoofde van deze Overeenkomst wordt beschouwd als een verklaring van afstand van voorafgaande of volgende schending of wanbetaling.

CORRECTIE VAN FOUTEN EN ONNAUWKEURIGHEDEN

De Inhoud kan typografische fouten of andere fouten of onnauwkeurigheden bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel. D2L® behoudt zich daarom het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de Inhoud op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. D2L® garandeert echter niet dat eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen zullen worden gecorrigeerd.

HANDHAVING/KEUZE VAN WET/KEUZE VAN FORUM

Als een deel van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, heeft dit geen invloed op andere bepalingen van deze Overeenkomst die allemaal volledig van kracht blijven. Alle geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst, het Privacybeleid van D2L®, uw gebruik van de Site, andere D2L®-websites, de Service of de Inhoud vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de provincie Ontario, Canada, zonder rekening te houden met eventuele conflicterende wettelijke bepalingen.

CLAIMS VAN INBREUK OP AUTEURSRECHT

D2L® respecteert het intellectuele eigendom van anderen en we vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. We reageren snel op duidelijke kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht en beëindigen accounts van herhaaldelijke inbreukmakende personen volgens het proces dat in de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act of de wetten van een ander rechtsgebied is uiteengezet.

Bent u van mening dat uw auteursrechten worden geschonden en wilt ons daarvan op de hoogte brengen? Dan kunt u informatie over het indienen van kennisgevingen en het beleid van D2L® wat betreft het reageren op kennisgevingen vinden in onze Kennisgevings- en verwijderingsprocedure.

Datum van laatste wijziging: 25/3/2020